vinkje20.000 Cartridges online !
0485-471212
vinkjeLaagste prijs!
vinkleVoor 16.00 uur besteld, morgen in huis!
vinkje1 jaar lang 100% garantie!
Winkelwagentje

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GoCartridge.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: GoCartridge BV
handelend onder de naam/namen: GoCartridge.nl

Vestigingsadres:
Vloetsestraat 3
5451 AH  MILL

Bezoekadres:
Vloetsestraat 3
5451 AH  MILL

Telefoonnummer: 0485-471212
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: klantenservice@GoCartridge.nl

KvK-nummer: 55355544
btw-identificatienummer: NL851668690B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
•    de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
•    de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
•    een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1.    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4.    die snel kunnen bederven of verouderen;
5.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6.    voor losse kranten en tijdschriften;
7.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1.    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2.    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3.    betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
1.    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2.    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1.    Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie .
3.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.    Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.    Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.    De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.    De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden
1.    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Aanvullende voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GoCardridge

Gegevens
GoCartridge raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan GoCartridge mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door GoCartridge is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

Privacy
•    GoCartridge hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. GoCartridge leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. GoCartridge gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
•    Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door GoCartridge niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
•    Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Betaling
De betalingsmogelijkheden zijn:
•    Credit Cart;
•    Betaling via iDeal (ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBANK, SNS Bank, Triodos Bank en Van Landschot Bankiers);
•    Factuur;
•    Betaling in overleg. Hierbij wordt met de klant overeengekomen of er vooruitbetaald dient te worden. Dit kan een deel vooraf en een deel achteraf (per acceptgiro) zijn.
Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van GoCartridge.

Eigendomsvoorbehoud en risico
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van GoCartridge totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

GoCartridge raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt GoCartridge aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)485-471212 of via de e-mail klantenservice@GoCartridge.nl.

Garantie
Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft GoCartridge de volgende specifieke garanties:
•    Originele printersupplies: Originele printersupplies vallen onder de fabrieksgarantie van de fabrikant van de supplies.
•    Huismerk compatible printersupplies: levenslange garantie op herstel of vervanging.
•    Huismerk remanufactured printersupplies: 12 maanden garantie.
•    Huismerk speciale papiersoorten: levenslange garantie.
•    Printers hebben een afwijkende garantieprocedure. De garantieafhandeling van printers gaat rechtstreeks via de servicepartner van het desbetreffende merk. De procedure wordt per email verstrekt.

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a.    Normale slijtage.
b.    Onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
c.    Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen.
d.    Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e.    Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
f.    Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan GoCartridge voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor GoCartridge mits gebruik wordt gemaakt van het antwoordnummer dat door GoCartridge wordt verleend.

Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
a.    Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
b.    Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
c.    Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
d.    In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
e.    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar GoCartridge, zijn voor risico van de koper.

Retournering
Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:
•    Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via het retourformulier.
•    De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden.
•    De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
•    Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan GoCartridge een bedrag in mindering brengen op de restitutie.
•    Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals cartridges en toners, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.
•    Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden.
•    De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
•    De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
•    Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan.
•    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Aflevering
•    De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
•    Alle zendingen worden door GoCartridge verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door GoCartridge gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.